Table Tennis

23rd Evening

Table Tennis Singles 60 above
6PM to 9PM Sr No. Player Name Vs. Player Name
1 Shirish Kumar Rangole Vs. Vijay V. Naik
2 Vijay V. Naik Vs. Arvind Kulkarni
3 Arvind Kulkarni Vs. Ganesh Rao
4 Ganesh Rao Vs. Suhas J. Phadkar
5 Suhas J. Phadkar Vs. Deepak Joshi
6 Deepak Joshi Vs. Rajendra Saraf
7 Rajendra Saraf Vs. Shirish Kumar Rangole
Table Tennis Singles Under 14
3PM to 5 PM Sr No. Player Name Vs. Player Name
1 Tarini R. Deshpande Vs. Maithilee Deshmukh
2 Vs.
3 Vs.
Table Tennis Singles 14 to 19
3PM to 5 PM Sr No. Player Name Vs. Player Name
1 Gunjan Sutane Vs. Harsh Shashikant Gosavi
2 Harsh Shashikant Gosavi Vs. Taher Fidvi
3 Taher Fidvi Vs. Arush Bhartiya
4 Arush Bhartiya Vs. Gunjan Sutane

24th morning

Table Tennis Singles 19 to 60
9:30AM to 12PM Sr No. Player Name Vs. Player Name Group A
1 Abhay Pradhan Vs. Anand Tanksale
2 Anand Tanksale Vs. Praveen Hinganikar
3 Praveen Hinganikar Vs. Adwait Manohar
4 Adwait Manohar Vs. Abhay Pradhan
 8AM to 10AM
5 Paresh Sutane Vs. Prathamesh Hinganikar Group B
6 Prathamesh Hinganikar Vs. Parimal Vaidya
7 Parimal Vaidya Vs. Milind Kekre
8 Milind Kekre Vs. Paresh Sutane
 9:30AM to 12AM
9 Sameer Gujar Vs. Mohit Rao Group C
10 Mohit Rao Vs. Anand S. Gupta
11 Anand S. Gupta Vs. Shrikant Agrawal
12 Shrikant Agrawal Vs. Sameer Gujar
8AM to 10AM
13 Nitesh Upadhaya Vs. Madan Kaore Group D
14 Madan Kaore Vs. Vikas Joshi
15 Vikas Joshi Vs. Ranjan Deshpande
16 Ranjan Deshpande Vs. Nitesh Upadhaya

25th morning

Table Tennis Double
8AM To 11AM Sr No. Player Name Vs. Player Name
1 Adwait Manohar

Paresh Sutane

Vs. Anand Tanksale

Parimal Vaidya

2 Anand Tanksale

Parimal Vaidya

Vs. Anand Gupta

Prathamesh Hinganikar

3 Anand Gupta

Prathamesh Hinganikar

Vs. Nitesh Upadhaya

Sameer Gujar

4 Nitesh Upadhaya

Sameer Gujar

Vs. Alhad Gokhale

Anand Deshpande

5 Alhad Gokhale

Anand Deshpande

Vs. Adwait Manohar

Paresh Sutane